Mukashi no Hanashi

Mukashi no Hanashi

Mukashi no Hanashi

Cosas del pasado, Mukashi no Hanashi (Satou Shinobu), むかしぼはăȘし

Origination: Manga Japanese
Demographic: Seinen
Artists: Satou Shinobu
Authors: Satou Shinobu
Status: 📗 Completed
Translation Status: 📗 Completed
⭐⭐⭐⭐
7.99
    External links:

    Description

    A young woman makes some preparations to move. While emptying a drawer she finds a well-hidden damaged cup. What is the story behind the carefully stored dish?

    Entry for the Silent Manga Audition.

    Chapters