Koji Koi

Koji Koi
Bewildering Love, ใ“ใ˜ๆ‹, ่‡ชๅ‘ๆˆ€

Origination: Manga
Demographic: Shoujo
Published: 2017
Status: ๐Ÿ“— Completed
Translation: ๐Ÿ“– Ongoing
Ranked: #7,588
Followed by 1,805 users
โญโญโญโญ
7.89

More Info

Artists:

Tagura Tohru

Authors:

Izawa Meguru

External links:

Description

The protagonist lives and works in a boarding house and has a phobia of boys, however she finds herself having to manage her fear when two new boys are hired in the boarding house who will live and work there. One is a silent boy who confesses he hates girls, the other is a school friend who can't stand the protagonist because of her elusive character...

La protagonista vive e lavora in una pensione ed ha la fobia dei ragazzi, tuttavia si trova a dover riuscire a gestire la sua paura quando nella pensione vengono assunti due nuovi ragazzi che vivranno e lavoreranno li. Uno รจ un ragazzo silenzioso che confessa di odiare le ragazze, l'altro รจ un suo compagno di scuola, che non sopporta la protagonista per via del suo carattere sfuggente...

Chapters