Anaesthesiologist Hana

Anaesthesiologist Hana

Anaesthesiologist Hana

AnaHana, Anesthesiologist Hana, Masui Kai Hana, Masuikai Hana, ιΊ»ι…”η§‘εŒ»γƒγƒŠ

Origination: Manga Japanese
Demographic: Seinen
Artists: Nakao Hakua
Published: 2008
Status: πŸ“– Ongoing
⭐⭐⭐⭐
7.85
    External links:

    Description

    As a young anesthesiologist who has been with her hospital for about three years, Hanaoka Hanako has just about had it with her job. The hours are grueling and there are never enough hands. Her coworkers are either obnoxious jerks who call her incompetent or sexist boors who try to cop a feel. She hardly ever sees the sky, has to eat cup ramen for most meals, and has no social life to speak of. Worst of all, her job is thankless. Everyone loves surgeons who perform lifesaving operations, paramedics who rush to the scenes of emergencies, or nurses who provide primary care - but anesthesiologists are only singled out if something goes wrong and a patient is lost. Still, someone's got to do it, and if not her, then who?
    So even with crappy pay, terrible work hours, and sexual harassment...anesthesiologist Hana will cheerfully knock you out!

    Chapters